תקנון אתר עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון

 1. כללי
  • השימוש באתר של עו"ד אסנת נוסינוב מטלון (להלן: "האתר") כפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה. 
  • על השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט בגין כל מחלוקת ועניין הנוגעים לאתר הינו בית המשפט המחוזי ו/או השלום בתל אביב, הכל לפי העניין. 
 2. קניין רוחני
  • כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני באתר, לרבות תכנים, מאמרים, מידע מכל מין שהוא בעתר, עיצוב האתר, יישום טקסט וכל תוכן הכללו בו – הינו בבעלותה של עו"ד אסנת נוסינוב מטלון בלבד. 
  • אין לשנות, לתקן, למחוק, להעתיק, לפרסם, להפיץ, למסור לאחר, להוסיף, לתרגם או כל שימוש אחרי בתכנים שבאתר ללא קבלת הסמכמה מפורשת מראש של עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון
 3. שינויים
  • עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון /או מי מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף, לשנות כל או חלק מתנאי השימוש המפורטים בתקנון. המשך שימוש באתר של עו"ד אסנת נוסינוב מטלון יהווה הסכמהשל המשתמש לשינויים בתקנון כאמור. 
  • עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון ו/או מי מטעמה שומרת על הזכות להגביל את הגישה לכלל הציבור ו/או ללקוחותיה ו/או למשתמשים מסוימים למידעים ו/או חלקים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. עוה"ד אסנת מטאמי שומרת על זכותה לחסום את האתר כולו ו/או להסירו לחלוטין מהמרשתת. 
  • עוה"ד אסנת נוסינב מטלון ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה האתר או מראו או זמינותו או כל שירות שניתן במסגרתו, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  • לעוה"ד אסנת נוסינוב מטלון הזכות הבלעדית להפסיק את הפעלת האתר, לפי שיקול דעתה בלעדי.
  • המשתמש מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עוה"ד אסנת מטלון בגין שינויים שיבוצעו באתר או בגין תקלות ככל שתתרחשנה באתר. 
 4. שימוש באתר
  • האתר וכל התכנים המפורטים בו הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בהם שימוש מסחרי.
  • נאסר על המשתמש לעשות שימוש שעלול ו/או עשוי לפגוע במידע שבאתר ו/או בשמה הטוב, כבדוה ו/או במוניטין של עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון.
  • המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, להפיץף לגזור, לשכתב, או למכור תכנים או מידע שבאתר, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון. 
  • עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון אינה מתחייבת לענות או להשיב לכל שאלה או פניה שנשלחה אליה כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר
 5. הגבלת אחריות
  • אין בתכנים המפורטים באתר, בטקסט, דפי האתר, כולם או חלקם, כדי להוות ייעוץ ו/או המלצה ו/או הצעה לביצוע פעולות כלשהן, לרבות פעולות משפטיות. המידע המפורט בדפי האתר היו איפורמטיבי, כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי כאמור. 
  • הערות ועמדות הקיימות בתכנים באתר הינן דעתה האישית של עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון, ואינה מייצגת בהכרח את הדעה הרווחת, מבחינה משפטית או אחרת. 
  • המידע הכתוב בדפי האתר רלבנטי למועד כתיבתו. כל זאת בהתחשב בשינויים הרבים ותדירים הקיימים בתחומי המשפט, לרבות שינויים בחוקים, תקנות, נהלים, פסיקה. המידע בדפי האתר אינו מתעדכן באופן שוטף על פי התפתחויות הדין והפסיקה. 
  • המידע הכתוב בדפי האתר הינו כללי, ואינו מותאם לכל מקרה ספציפי. לכל מקרה ישנן נסיבות שונות, שיקולים שונים ועוד. לפיכך, וגם מסיבה זו, אין לראות בתכנים המפורטים בדפי האתר בבחינת ייעוץ משפטי למקרה ספציפי ואינו תחליף לייעוץ עורך דין המומחה בתחום הרלבנטי. 
  • ככל שבחר משתמש באתר להסתמך על מידע שפורסם באתר, על אף האמור לעיל, הרי שאז הדבר נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. במקרים אלו, המשתמש, בעצם השימוש שעושה באתר ו/או במידע המפורט בו, מביעה הסכמתו מראש לפטור את עוה"S אסנת נוסינוב מטלון מכל אחריות, והינו מוותר על כל טענה או תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא בכל הנוגע לשימוש באתר, במידע המפורט בו, לרבות מהימנות המידע, שלמות המידע, עדכניות המידע ובכלל. 
  • מובהר בזאת כי עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון לא תישא בכל מקרה שהוא או בכל מצב שהוא בכל אחריות שהיא ביחס לתכני האתר ולמידע המפורט באתר, בגין כל נזק שעלול או נגר למשתמש באתר, לרבות עמגת נפס, אובדן, נזק כלכלי או קנייני, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשתימש באתר או כתוצאה מהסתמכות על מידע שקיים באתר. 
  • בכל מקרה לא תחול על עו"ד אסנת נוסינוב מטלון אחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למשתמש או לצד ג', בכל מקרה שהוא, עקב השימוש באתר והמידע הקיים בו, ולרבות – נזק מקרי, נזק מיוד או נזק תוצאתי, אובדן נתונים או נזק כספי או אובדן מידע עיסקי או אובדן הכנות, או כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא, הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר או במידע הקיים בו או בביצועי האתר או בכתב השימוש או בהפרעה לשימוש או בהפסק השימוש באתר, או באספקה או אי אספקה של שירות או כל מידע באמצעות האתר או הנובעים בדרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהעילה הנטנעת נובעת מיחס חוזי או מדיני נזיקין או מכל דין אחר.
  • עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון מבהיר זאת במפורש כי היא אינה מתחייבת ואינה אחראית לכך שפעילות האתר תא תופרע או תפסק, או שלא יתרחשו תקלות או כשלים, בחומרה או בתוכנה של כל המשתמש ונכנס לאתר.
 1. קישורים
  • באתר קיימים קישורים והפניות לאתרים אחרים. מובהר בזאת כי אין בעצם קיומו של הקישור משום המלצה לעשות שימוש הנוגע לאתרים אחרים. 
  • עוה"ד אסנת נוסינוב מטלון מבהיר בזאת כי אין בעצם קיומו של הקישור לאתרים אחרים כדי להעיד את תיקנות ו/או מידימנות ו/או הדיוק במידע הקיים באתרים האחרים.